Finansiell kommunikation är ett av Intellecta Corporates kärnområden och vi har en lång tradition av att bistå våra kunder i dialogen med alla intressenter. Tillsammans med våra uppdragsgivare kan vi utforma strategier och planer som säkerställer att kommunikation med kapitalmarknaden är väl sammanhållen och grundad i en överordnad kommunikationsstrategi. Vi tar hand om hela eller delar av processen för årsredovisningar, delårsrapporter, bokslutskommunikéer och prospekt. Vi hanterar också all kommunikation inför börsnoteringar och nyemissioner, Erbjudandet omfattar research, analys, budskapsformulering och rådgivning. Likaså bistår vi med konceptutveckling, textarbete, formgivning, originalarbete och korrektur samt övrig produktion – såväl för tryck som för webb.

En lättillgänglig finansiell webbplats som tillhandahåller relevant och tillförlitlig information höjer servicen gentemot företagets ägare och andra aktörer på kapitalmarknaden, oavsett om de är institutionella ägare, analytiker eller privatpersoner.

  • IR-rådgivning
  • IPO och M&A
  • Produktion av årsredovisningar – digitalt och i print

För mer information kontakta: